Π.Μ.Σ. – Μαθήματα

Γενικά

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (“MSc in History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe”)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1931/17-07-2014 και ΦΕΚ τ.Β΄ 2551/02-07-2018)

Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Σκοπός του Προγράμματος

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να:

  1. Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές περιοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και των σπουδών του πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς).
  2. Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής του διαφορετικού Άλλου.
  3. Προωθεί την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστορίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  4. Προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπηρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, β) διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, γ) στελέχη Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού (υλικού και άυλου).

Μαθήματα

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και το στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (5), υποχρεωτικά επιλογής (2) και ελεύθερες επιλογές (4), τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του προγράμματος.

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απονέμεται εφόσον οι φοιτητές περατώσουν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων σε ένδεκα (11) μαθήματα και η διπλωματική τους εργασία κριθεί ως επαρκής.

 Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
«Συγκριτική ιστορία αυτοκρατοριών στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (Y)
10
«Εθνογραφίες της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης» (Υ)
10
«Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη» (Υ)
10
Σύνολο μονάδων
30

B΄ Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
«Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας» (Υ)
10
«Θεωρία και μεθοδολογία της Ανθρωπολογίας» (Υ)
10
Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)
2×5
Σύνολο μονάδων
30

Γ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
Υποχρεωτικά Επιλογής 2 από τα 3 ακόλουθα μαθήματα:
«Σύγχρονη βαλκανική ιστορία και πολιτική» (ΥΕ)
10
«Πολιτική Ανθρωπολογία, θρησκεία και φύλα στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο» (ΥΕ)
10
«Τέχνη, κουλτούρα και πολιτική στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (ΥΕ)
10
Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από τον σχετικό πίνακα (παρακάτω)
2×5
Σύνολο μονάδων
30
Ελεύθερες Επιλογές για τα Β΄ και Γ΄ εξάμηνα:
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
«Βουλγαρική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»
5
«Ρωσική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»
5
«Ρουμανική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»
5
«Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική»
5
«Πολιτικές του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας»
5
«Σλαβολογία: Εθνικές σχολές και εθνογενετικές διαδικασίες»
5
«Προφορική ιστορία, μνήμη, εικόνα και ψηφιοποίηση»
5
«Πολιτισμός και πολιτική στον Καύκασο και τη Μαύρη θάλασσα»
5
«Ελληνικά για ξένους»
5

Δ΄ Εξάμηνο

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
Διπλωματική εργασία
30