Διαδικασία Εισαγωγής

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους αποκλειστικά στο email του Π.Μ.Σ. hac@uom.edu.gr.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση συνοδευόμενη από «Δήλωση Σκοπού» στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, περίπου 500 λέξεων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., καθώς και τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την έντυπη αίτηση στον υπολογιστή σας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.

  3. Αντίγραφο πτυχίου.

  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

  5. Επίσημη μετάφραση των εγγράφων (3) και (4) στα Ελληνικά ή Αγγλικά (εφόσον η γλώσσα του πρωτότυπου είναι άλλη).

  6. Αντίγραφο πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007).

  7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίουςαπαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 (βλ. την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).

  8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στο κλείσιμο του φακέλου. Η συστατική επιστολή μπορεί να σταλεί από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους Δ.Ε.Π. απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη.

  9. Αντίγραφα άλλων εγγράφων τα οποία πιστοποιούν επιπρόσθετα προσόντα και υποστηρίζουν την αίτηση του/της υποψηφίου (π.χ. παρακολούθηση σεμιναρίων, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, επαγγελματική προϋπηρεσία, κλπ).

  10. H Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος επιμελείται της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να περάσουν τη διαδικασία της συνέντευξης, και εισηγείται την τελική επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Όσοι φοιτητές αναμένεται να αποφοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης πρέπει να συμπληρώσουν μία Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρουν (α) το μέσο όρο βαθμολογίας τους μέχρι την στιγμή υποβολής της αίτησης, (β) πόσα μαθήματα υπολείπονται για την λήψη του πτυχίου και (γ) ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Υποψήφιοι με πτυχίο από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής οφείλουν, εφόσον τους προσφερθεί (και αποδεχθούν) μια θέση στο Π.M.Σ., να καταθέσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ώστε να λάβουν πιστοποιητικό τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου ομοταγούς των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το νόμο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαρύτητες ανά κριτήριο έχουν ως ακολούθως: (α) γενικός βαθμός προπτυχιακού τίτλου, συντελεστής βαρύτητας 20%, (β) ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, συντελεστής βαρύτητας 20%, (γ) αποδεδειγμένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας χωρών Ανατολικής ή/και ΝΑ Ευρώπης εκτός μητρικής, συντελεστής βαρύτητας 10%, (δ) ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ, συντελεστής βαρύτητας 10%, (ε) αξιολόγηση των συστατικών επιστολών, συντελεστής βαρύτητας 20%, (ζ) αξιολόγηση της «Δήλωσης Σκοπού» και συνέντευξη, συντελεστής βαρύτητας 20%.

Ο κωδικός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το TOEFL είναι: 7006.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπως π.χ. Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Τμημάτων Σπουδών Περιοχής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, κ.ά.) και άλλων συναφών επιστημονικών αντικειμένων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δίδακτρα

Δίδακτρα: 2500 ευρώ τα οποία πληρώνονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ

Επικύρωση της συμμετοχής

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την προσφορά θέσης στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των 500,00 € για επικύρωση της συμμετοχής τους στο Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς της θέσης. Το ποσό αυτό πληρώνεται έναντι ως μέρος των διδάκτρων. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής δεν πραγματοποιήσει την εγγραφή στο πρόγραμμα.