Σλαβολογία: Εθνικές σχολές και εθνογενετικές διαδικασίες

Διδάσκων / ντες: Κωνσταντίνος Νιχωρίτης

Περίληψη μαθήματος:

Με το μάθημα της Σλαβολογίας επιδιώκεται μια ενδελεχής επισκόπηση στη διαχρονία και συγχρονία της επιστήμης της Σλαβολογίας. Αναλύονται διεξοδικά το αντικείμενο, ‘ορισμός της Σλαβολογίας’, ετυμολογική ανάλυση του όρου, δομή – και οι υποδιαιρέσεις της, οι στόχοι της Επιστήμης και η συμβολή της στις εθνογενετικές διαδικασίες. Παράλληλα επιχειρείται μια χρονολογική περιοδολόγηση της εμφάνισης και εξέλιξης της επιστήμης σε εθνικές σχολές με έμφαση στα κατά περιόδους επίπεδα της συγγραφικής δραστηριότητας. Ακολούθως παρουσιάζεται το έργο σημαντικών εκπροσώπων της επιστήμης, με στόχο τη δημιουργία μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με την ειδολογική κατηγοριοποίηση των έργων, όπως για παράδειγμα των Josef Dobrovský, Alexander Vostokov, Pavel Šafárik. Frank Miklošić, Vatroslav Jagič, Anton Janežić, Dmitry Likchachev, Jernej Kopitar, έργα των εκπροσώπων, που συγκεντρώθηκαν γύρω από τους August Schleicher και August Leskin του Πανεπιστημίου της Λειψίας και τέλος αναφορά σε σύγχρονους Σλαβολόγους, όπως ο André Vaillant, ο Roman Jakobson, Petahr Dinekov, Radoslav Katičić, Boris Uspensky, Ivan Dujčev, Andrey Zaliznyak, Irwin Weil, καθώς και σε ελληνικής καταγωγής Σλαβολόγους όπως ο Μιχαήλ Λάσκαρης και ο Γεώργιος Σούλης. Τέλος γίνεται αναφορά σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά και οργανισμούς, “The Russian Review”, “Sarmatian Review”, “Slavic and East European Journal” (SEEJ), “Slavic Review”, “Studies in Slavic and General Lingustics”, “The Slavonic and East European Review”, Byzantinoslavica”.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Avenarius Alexander, (2008) Ο Βυζαντινός Πολιτισμός και οι Σλάβοι. Το Πρόβλημα της Πρόσληψης και του Μετασχηματισμού του Βυζαντινού Πολιτισμού από τους Σλαβικούς Λαούς (από τον 6ο έως τον 12ο αιώνα), (μετάφρ. Αγγελική Δεληκάρη), Αθήνα, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας.

Γόνη Δημητρίου, (2002) Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας. Αθήνα: Αρμός.

Jelavich Barbara, (2006) Ιστορία των Βαλκανίων, 18ος-20ος αιώνας, τόμ. 1-2, Βάσια Τσοκόπουλος (επιμ.), μετάφρ. Χριστίνα Δεληστάθη, Πολύτροπον, Αθήνα.

Djordjevic D., Ιστορία της Σερβίας (1800-1918), μετάφρ. Νικόλαος Παπαρρόδος, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001.

Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη Γιάννα (2004). Οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό τους, Αθήνα, Gutenberg.

Καστελλάν Ζωρζ, (1991) Ιστορία των Βαλκανίων, 14ος-20ος αι., μετάφρ. Βασιλική Αλιφέρη, Γκοβόστη, Αθήνα..

Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ., (2000) Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις «Πορεία», Αθήνα.

Λάσκαρις Μ.Θ., (2006) Το Ανατολικό Ζήτημα (1800-1923), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

Λουγγής Τηλέμαχος, (1995) «Εισαγωγή στις ιστορικές σχέσεις Ελληνισμού και Σλάβων», στο: Συλλογικό:Θέματα Ελληνικής Ιστορίας.Μαρξιστική προσέγγιση, εκδ.Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1995, σελ.13-27.

Μαζάουερ Μαρκ, (2003)Τα Βαλκάνια, μετάφρ. Κωνσταντίνος Κουρεμένος, δ΄ έκδ., Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.

Μαλιγκούδης Φαίδων, (1988) Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα, Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 1, εκδ. Βάνιας, Θεσσ/ίκη.

Μαυρομάτης Λεωνίδας, (1990) «Σλάβοι» στο Συλλογικό: Παγκόσμια Ιστορία-Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ.24, Β”, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1990, σελ.294-296.

Νιχωρίτης K. (2004) Παλαιοσλαβική και Εκκλησιαστική Σλαβονική Γλώσσα και Γραμματική. Θεσσαλονίκη.

-//- (2013) Οι επιδράσεις της πνευματικής παράδοσης του Αγίου Όρους στον βίο και τον πολιτισμό των Σλάβων. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη.

-//- (2013), Παγανιστικές Λατρείες του Σλαβικού κόσμου. Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Θεσσαλονίκη

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., (1992) Οι Βαλκανικοί λαοί κατά τους Μέσους Χρόνους, Βάνιας, Θεσσαλονίκη

-//- (1991) Οι Βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη

Obolensky D., (1991) Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Ανατολική Ευρώπη 500-1453, μετ. Γ. Τσεβρεμές, Βάνιας, Θεσσαλονίκη.

Παπαδριανός Ιωάννης, (1998) Διαβαλκανικά Ιστορικά Δοκίμια. Τόμος πρώτος: Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την Κάθοδο των Σλάβων ως την Εμφάνιση των Οθωμανών (7ος-μέσα 14ου αιώνα), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.

Σφέτας Σπυρίδων, (2009) Από την οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1354-1918), τόμ. 1, Βάνιας, Θεσσαλονίκη.

Sevčenko I., Επιστημονικά και ψευδοεπιστημονικά βυζαντινά κείμενα στους Ορθόδοξους Σλάβους. Παρατηρήσεις γύρω από τη διάδοσή τους, Βυζαντινά, ΧΙΙΙ, 1985.

Sugar P.F., (1994) Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), μετ. Π. Χ. Μπαλουξή, 2 τόμοι , Σμίλη, Αθήνα.

Ταρνανίδη Ιω. Χ., (2004), Σελίδες από την Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α. ε., Θεσσαλονίκη.

Ταχιάος Αντώνιος-Αιμίλιος, (2006) Βυζάντιο – Σλάβοι – Άγιον Όρος. Αναδρομή σε Αμοιβαίες Σχέσεις και Επιδράσεις, Θεσσαλονίκη, University Studio Press.

Todorova Maria,( 2000) Βαλκάνια, η δυτική φαντασίωση, μετάφρ. Ιουλία Κολοβού, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Andersen Henning, ( 2003) «Slavic and the Indo-European Migrations», Language contacts in prehistory: studies in stratigraphy, εκδ. John Benjamins Publishing Company.

Birnbaum H., (1975) Common Slavic. Progress and problems in its Reconstruction, Ann Arbor.

-//-., (1985) Divergense and Covergense in Linguistic Evolution στο: Papers from the 6th International Conference on Historical Linguistics, Amsterdam.

-//-., (1982). The Slavonic Language Community as a genetic and Typological Class, Die Welt des Slaven 27.

Despatolović Ε.Μ., (1975) Ljudevit Gaj and the Illyrian Movement, New York.

Loncar D., (1939) The Slovenes. A social History, Cleveland.

Lunt Horace, (2001) Old Church Slavonic grammar, Mouton de Gruyter.

Malcolm N., (1994) Bosnia. A Short History, London.

Mallory, J. P.; Adams, Douglas Q., (2006) The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world, Oxford University Press, Oxford.

Mogus M., (1995) History of the Croatian Language, Zagreb.

Cizevskij Dmitri., (1971) Comparative History of Slavic Literatures, εκδ. Vanderbilt University Press

Sevčenko I., (1982) Three paradoxes of the Cyrillo-Methodian mission, Ideology, Letters and Culture in the Byzantine World, εκδ. Variorum Reprints, Λονδίνο.

Kucarov Iv. (2002), Slavjanite i Slavjanskata Filologia. Plovdiv.

Мoszyński L., (1984) Wstęp do filologii sławiańskiej, Warszawa.

Пипер П.,( 1998) Увод у славистику, τομ. 1, Завод за издавање уџбеника, Београд.

Petr Ј., (1984) Zaklady slávistiky, Praha.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθήματος δείτε εδώ.