Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

Διδάσκων / ντες: Ελένη Γαβρά, Παναγιώτης Μιχαηλίδης και Κλεονίκη Γκιουφή (Εξωτερική συνεργάτις)

Περίληψη μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαχείριση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Η ανάδειξη και προστασία της εικόνας της πόλης με άξονα την βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί το βασικό παράδειγμα αυτής της διερεύνησης. Στο πλαίσιο της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς του μαθήματος (ΝΑ Ευρώπη) εξετάζονται ζητήματα σχεδιασμού της πόλης και οι επικοινωνιακές πολιτικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η πρόσβαση σε γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τη συνάντηση των διαφορετικών πολιτισμών, την κατανόηση λαών και πολιτισμών, την ανάδειξη και προβολή της τοπικής κουλτούρας, την αποδοχή της ετερότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον χώρο και δημιουργούν εναύσματα για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, αποτελούν ζητούμενα/ στόχους αυτού του μαθήματος. Παράλληλα επιχειρείται η εκπαίδευση σε πολιτικές προώθησης και διαχείρισης της “πολιτιστικής ταυτότητας” ενός τόπου μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Gavra, E.G. «Ekistics monumental heritage in today’s Turkey: current status and management prospects». «MENON: Journal Of Educational Research», Issue 1, July 2012. University of Western Macedonia, Florina, Greece. (pp. 32-44). [στην αγγλική]. ISSN: 1792-8494.

Γαβρά, Ε. «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην π.ΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική» στο: Ι.Κολιόπουλος, Κ.Χατζηκωνσταντίνου, Β.Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008. (σσ.149-244) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 960-458-175-9.

Γαβρά, Ε.Γ. «Η Διαχείριση του Πολιτιστικού και Οικιστικού Αποθέματος στη Ν.Α. Ευρώπη, στο πλαίσιο των Πολιτικών Χωρικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Ρουμανίας», Α’ Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών: Διαστάσεις της Μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Φλώρινα 20-22/10/2006, σσ. 571-593 [στην ελληνική – με κριτές].

Gavra, E.G. «Urban Policies and Architectural Heritage: concrete examples, real scenarios and cities networks in the area of SE Europe». «Studia Universitatis Babes – Bolyai, Studia Europaea», L, 2-3, 2005. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, pp.379-394 [στην αγγλική – με κριτές]. ISSN: 1224-8746. Διαθέσιμο και στο: http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/issues/steur2005_2_3.pdf

Γαβρά, Ε.Γ. (2004) Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια. Διαχείριση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη [στην ελληνική].

Γοσποδίνη, Α. και Μπεριάτος, Η. (2006) Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη, Αθήνα: Κριτική

Hall, T. (2005) Αστική γεωγραφία, Αθήνα: Κριτική

Konsola N.N., 2006, World Cultural Development and Policy, Publications Papazisis, Athens

Κόνσολα, Ντ. (1995) Η Διεθνής Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα: Παπαζήση.

Μητούλα, Ρ. (2006) Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Αθήνα: Σταμούλη.

Ζήβας, Δ.Α. (1997) Τα μνημεία και η πόλη, Αθήνα: Libro

Σ.Ν. Δημητριάδης, Α.Σ. Πομπόρτσης, Ε. Γ. Τριανταφύλλου, Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.

Φ. Λαζαρίνης, Τεχνολογίες Πολυμέσων: Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό, 1η έκδοση, Εκδόσεις κλειδάριθμος, 2007.

T. Vaughan, Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2012.

V. Costello, S. Youngblood, N. E. Youngblood, Multimedia Foundations: Core Concepts for Digital Design, Focal Press, 1 edition, 2012.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθήματος δείτε εδώ.